Motie CDA, Fractie Franssen en Balans bij de behandeling van raadsvoorstel BP/373 inzake de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Motie CDA, Fractie Franssen en Balans bij de behandeling van raadsvoorstel BP/373 inzake de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/373) inzake de Gewijzigde vaststellingbestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller;
  Constaterende dat:  met het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan planologisch gezien de weg wordt vrij gemaakt voor realisatie van een Agro Leisure Park;  het Agro Leisure Park een initiatief was dat werd gesteund vanuit de coalitie Fractie Franssen – CDA en Balans  het plan voor realisatie van een Agro Leisure Park een voor onze contreien nieuw en derhalve nog niet beproefd concept is;  daarmee de haalbaarheid moeilijk is aan te tonen op basis van ervaringen of kengetallen;  de haalbaarheid daarom is aangetoond door een businessplan  dat uit gespreken met lokale ondernemers gebleken is dat de ondernemers zich onvoldoende gehoord voelen;
Overwegende dat:  de lokale ondernemers betrokken dienen te worden bij de verdere invulling;  dat helderheid over de concrete invulling van de in het plan opgenomen onderdelen meer vertrouwen biedt in een succesvolle realisatie en langdurige rendabele exploitatie van het plan;
Roepen het college op: 1. te bewerkstelligen dat de stichting ALP binnen twee maanden met een concrete invulling van het Agro Leisure Park komt; 2. dat hiermee duidelijker moet zijn welke partijen invulling gaan geven aan het onderdeel “streekgebonden producten” alsmede aan het hotel en andere functies; 3. dat daaruit ook de concrete betrokkenheid blijkt van de lokale ondernemers uit de eigen gemeente en directe omgeving bij het invulling geven van het Agro Leisure Park. 4. Om bij de Stichting ALP nadrukkelijk neer te leggen dat zij in gesprek gaan met plaatselijke ondernemers om samen te bekijken welke versterking het Agro Leisure Parkvoor hun kan bieden. En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Amendement Raadsbreed bij raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Amendement Raadsbreed bij raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;
constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;  dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;  uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;  op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;  dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
  voorts constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming een budget van in totaal € 1.372.743 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening;  dat de provincie Limburg € 300.000 zal bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 950.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat van dit totale beschikbare budget van € 1.250.000 reeds € 224.257 is besteed waardoor een restantbudget van € 1.025.743 resteert voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat daarom een aanvullend krediet van € 347.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;
  overwegende dat:  gezien de zeer forse overschrijding van het oorspronkelijk geraamde krediet bij het onderdeel Looierstraat/Gulp een verder onderzoek naar de oorzaak passend is; voorts overwegende dat:  uitstel voor het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet voor het realiseren van de Brede Maatschappelijke Voorziening gezien de noodzakelijkheid van deze voorziening niet gewenst is; 
  besluit : het dictum van het voorliggende raadsbesluit te wijziging in: 1. geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen; 2. voor het tot stand brengen van een Brede Maatschappelijke Voorziening een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 347.000 en de jaarlijkse afschrijving conform een overeenkomstig aan te passen 10e begrotingswijziging in de begroting te ramen; 3. het college te verzoeken de raad regelmatig te informeren over de voortgang en kostenontwikkeling rondom het project Brede Maatschappelijke Voorziening. En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369: Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;
  constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;  dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;  uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;  op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;  dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
  overwegende dat:  aanvullend overleg met provincie en waterschap mogelijk zou kunnen leiden tot hogere bijdragen van deze instanties;  als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven de bestaande bestrating er niet fraai bij ligt en dat herstel hiervan naar schatting maximaal € 50.000 kost;  
  draagt het college op: 1. met provincie en waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen; 2. de raad tussentijds op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en mogelijke risico’s; 3.om in afwachting van nieuwe planvorming en –uitvoering de door werkzaamheden  aangetaste bestrating te verbeteren; En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Coalitieakkoord Balens en Pro is gepresenteerd en kandidaat wethouders bekend

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Balans zal samen met Pro de nieuwe coalitie gaan vormen in Gulpen-Wittem. Dat was ook het advies na de informatieronde op basis van de gesprekken met alle partijen. Er zijn drie kandidaat-wethouders: Marion van der Kleij (PRO, portefeuille sociaal, cultuur en duurzaamheid), Jos Last (Balans, portefeuille fysieke domein en projecten) en Guido Houben (PRO, portefeuillehouder financiën, toerisme, wonen en vastgoed). Zij vormen na de installatie samen met burgemeester Nicole Ramaekers het nieuwe college. De twee partijen presenteren het concept coalitieakkoord onder het motto ‘Buiten de gebaande paden’.
 
kandidaat-wethouders-gulpen

Jos Last, Marion van der Kleij en Guido Houben

 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018; onze kandidaten

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Onze kandidaten van links naar rechts: Martien Lonussen, Richard Frijns, Elly Coenjaerds-Vanhautem, Rob Bastin, Wiel Duijzings, Nelly Huijerjans, Frans Derksen, Roger Hornesch, Jos Last, Sjef Schwanen, Bart Schriever, Wien Hendriks, Ruud van Breemen, Ed Cools, Ingeborg Leurs, Bert Sluijsmans. Niet op de foto: Jack Duckers en John Meijs
Onze kandidaten van links naar rechts: Martien Lonussen, Richard Frijns, Elly Coenjaerds-Vanhautem, Rob Bastin, Wiel Duijzings, Nelly Huijerjans, Frans Derksen, Roger Hornesch, Jos Last, Sjef Schwanen, Bart Schriever, Wien Hendriks, Ruud van Breemen, Ed Cools, Ingeborg Leurs, Bert Sluijsmans. Niet op de foto: Jack Duckers en John Meijs
 
 
 
 
1.  Ruud van Breemen; Wijlre 10. Bert Sluijsmans; Ingber
2.  Wien Hendriks; Nijswiller 11. Martien Lonussen; Slenaken
3.  Jos Last; Mechelen 12. Roger Hornesch; Nijswiller
4.  Frans Derksen; Eys 13. John Meys; Eys
5.  Bart Schriever; Partij 14. Richard Frijns; Wahlwiller
6.  Wiel Duijzings; Epen 15. Nellie Huijerjans; Eys
7.  Elly Vanhautem-Coenjaerds; Mechelen 16. Ed Cools; Gulpen
8.  Rob Bastin; Wijlre 17. Jack Duckers; Eys
9.  Sjef Schwanen; Partij 18. Ingeborg Leurs; Gulpen
           

KANDIDATENLIJST BALANS VASTGESTELD

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Tijdens de ledenvergadering van Balans op dinsdag 23 januari jl. is de kandidatenlijst op voordracht van het bestuur vastgesteld. De kandidatenlijst bestaat uit 18 kandidaten.
Bestuursvoorzitter Ingeborg Leurs: “Als voorzitter ben ik erg trots om deze kandidatenlijst te kunnen presenteren. De lijst bevat een mooie balans tussen jong en oud, ervaren en minder ervaren kandidaten en is tevens een goede afspiegeling van de kernen in onze gemeente. Het meest trots ben ik op het feit dat we als Balans, conform de filosofie die we vanaf onze oprichting hanteren, jonge kandidaten een prominente plek geven op onze kandidatenlijst. In de top 5 van onze kandidatenlijst staan namelijk 2 jonge kandidaten. Eén van deze jonge kandidaten is onze lijsttrekker Ruud van Breemen. Ondanks dat Ruud pas 27 jaar oud is, beschikt hij al over de nodige jaren politieke ervaring. Daarnaast kreeg hij de politiek met de paplepel ingegoten (zijn vader Peter was één van de eerste raadsleden van Balans). Ten slotte is hij uitstekend in staat om de uitgangspunten van Balans te verwoorden en over te brengen aan de inwoners van Gulpen-Wittem. Het bestuur is dan ook trots om Ruud als lijsttrekker te kunnen presenteren!”
Lijsttrekker Ruud van Breemen: “Ik ben trots en dankbaar voor het vertrouwen dat zowel het bestuur als de leden mij hebben gegeven. Kijkend naar de kandidatenlijst, is deze in alle opzichten in balans. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit team een mooi resultaat kunnen neerzetten. Vol enthousiasme zal ik samen met dit team aan de slag gaan om campagne te voeren!”
De Kandidatenlijst van Balans
 1. Ruud van Breemen, Wijlre
 2. Wien Hendriks, Nijswiller
 3. Jos Last, Mechelen
 4. Frans Derksen, Eys
 5. Bart Schriever, Partij
 6. Wiel Duijzings, Epen
 7. Elly Vanhautem-Coenjaerds, Mechelen
 8. Rob Bastin, Wijlre
 9. Sjef Schwanen, Partij
 10. Bert Sluijsmans, Ingber
 11. Martien Lonussen, Slenaken
 12. Roger Hornesch, Nijswiller
 13. John Meys, Eys
 14. Richard Frijns, Wahlwiller
 15. Nellie Paulssen, Eys
 16. Ed Cools, Gulpen
 17. Jack Duckers, Eys
 18. Ingeborg Leurs, Gulpen

Toch gratis parkeren aan de Landsraderweg

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Onze motie om het gratis parkeren aan de Landsraderweg in Gulpen versneld in te voeren, door de andere partijen gesteund, is tijdens de raadsvergadering van 25 januari unaniem aangenomen. Op korte termijn kan er dus weer gratis geparkeerd op de grote parkeerplaats  bij het zwembad ! Let dus goed op de borden om te zien wanneer dit wordt ingevoerd.

Verkiezingscampagne 2018 van start

Geschreven door Jos Last op . Geplaatst in Overige

Op 21 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen; de kans om als inwoner van Gulpen-Wittem te kiezen voor een nieuwe raad. Ben je geïnteresseerd in de keuzes welke Balans wil maken, wil je meepraten over ons verkiezingsprogramma of wil je Balans op enige manier ondersteunen ? Kom dan aanstaande woensdag 10 januari  naar het Brouwlokaal aan de Rijksweg 19A in Gulpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom !  

EEN BLIK OP DE TOEKOMST: GULPEN-WITTEM IN 2020

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter, Vandaag starten we met de behandeling van de begroting 2016 en alvorens inhoudelijk te reageren willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan de totstandkoming heeft geleverd. Een bijzonder woord van dank aan de griffie voor de goede ondersteuning, waarbij we ook de meer dan verdienstelijke wijze waarop dhr. Arskamp zijn rol als plaatsvervangend griffier heeft ingevuld, niet onvermeld willen laten.