Art. 37 vragen inzake situatie golfbaan

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Gulpen, 17 maart 2014

Betreft: art. 37 vragen inzake situatie golfbaan

Geacht college,

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 20 maart 2013 waarin de Stichting Dassenwerkgroep Limburg (SDL) in het gelijk is gesteld heeft u ons laten weten dat er een zogenaamd Ronde Tafel Gesprek wordt gevoerd om tot een bemiddelingspoging te komen. Op 15 december j.l. heeft de SDL mede namens dhr. Velraeds, de Verontruste Bewoners rond de golfbaan en de Stichting Natuur en Landschap Zuid-Limburg laten weten niet langer aan dit overleg deel te nemen. Het Ronde Tafel Gesprek wordt nu voortgezet met als gesprekspartners de gemeente Gulpen-Wittem, de provincie Limburg en Staatsbosbeheer. Doel hiervan is “de onderlinge juridische grenzen op elkaar af te stemmen”.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
– Bent u met ons van mening dat met het afhaken van de eerder genoemde partijen het draagvlak voor dit Ronde Tafel Gesprek is verdwenen?
– Graag vernemen wij de stand van zaken van voornoemd overleg en de eventuele punten waarover nog overeenstemming bereikt moet worden?
– Binnen welke termijn kan er een gewijzigd bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden?
– U heeft ons ook laten weten dat de SDL een verzoek tot handhaving heeft ingediend. Tevens heeft u ons in kennis gesteld van het feit dat u dit verzoek in onderzoek heeft genomen. We zijn nu enige tijd verder. Kunt u ons derhalve onverwijld van uw besluit in kennis stellen? Mocht er nog geen besluit hieromtrent zijn genomen dan verzoeken wij u ons te laten weten waarom er nog geen besluit is genomen en binnen welke termijn u uitsluitsel kunt geven?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ingeborg Leurs (Fractievoorzitter Balans) || Jack Duckers (Raadslid Balans)

Trackback van jouw site.