EEN BLIK OP DE TOEKOMST: GULPEN-WITTEM IN 2020

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter, Vandaag starten we met de behandeling van de begroting 2016 en alvorens inhoudelijk te reageren willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan de totstandkoming heeft geleverd. Een bijzonder woord van dank aan de griffie voor de goede ondersteuning, waarbij we ook de meer dan verdienstelijke wijze waarop dhr. Arskamp zijn rol als plaatsvervangend griffier heeft ingevuld, niet onvermeld willen laten. Voorzitter, onze algemene beschouwingen dragen de titel: “Een blik op de toekomst: Gulpen-Wittem in 2020”. Graag nemen wij u tijdens onze beschouwingen dan ook mee op een wandeling door onze gemeente in het jaar 2020. Al wandelend vragen wij ons hardop af hoe Gulpen-Wittem er over een aantal jaren uitziet nu we uit de cijfers kunnen concluderen dat de bevolkingsafname in onze kernen na 2020 veelal sneller verloopt dan ervoor. De trend van de dalende bevolking heeft gevolgen op tal van beleidsterreinen van de gemeente, waarbij een belangrijke vraag is wat aan de inkomstenkant de financiële gevolgen zijn, maar ook of een inkomstendaling kan worden opgevangen met een daling in de uitgaven. Ervaring elders leert dat een krimpgemeente eerst te maken krijgt met investeringen. Als tegemoetkoming in de transitiekosten waarvoor onze gemeente zich in het kader van de krimp geplaatst ziet ontvingen wij vanaf 2011 een zogenaamde krimpmaatstaf. Vanaf het begrotingsjaar 2016 ontvangen wij deze vergoeding niet meer en komt daarvoor een decentralisatie uitkering in de plaats die toegekend wordt aan 8 gemeenten binnen de door het kabinet aangewezen krimpregio’s. Hierdoor wordt volgens ons lokaal maatwerk niet/nauwelijks mogelijk terwijl onze inwoners de gevolgen van de krimp direct in hun beurs raken, aangezien de hoogte van de rekening gelijk blijft maar de kosten over minder mensen verdeeld kunnen worden. Of de nieuwe verdeel systematiek nadelig uitpakt voor onze regio of individuele gemeenten binnen onze regio is voor ons niet duidelijk, terwijl het voor Gulpen-Wittem wel om een substantieel bedrag gaat namelijk bijna 1 miljoen euro over de achterliggende planperiode! Om dit inzicht te verkrijgen dienen wij de motie krimp in waarbij we het college oproepen deze analyse te maken zodat we op basis van de uitkomsten hiervan kunnen bezien of en zo ja welke vervolgacties nodig c.q. mogelijk zijn (MOTIE KRIMPGELDEN). Daarnaast willen we graag van het college weten op basis van welke criteria de verdeling van de decentralisatie uitkering door de centrumgemeente gaat plaats vinden. Naast de krimp staan wij de komende jaren voor meer uitdagingen denk hierbij aan alle ontwikkelingen op het sociale domein en de vraag die wij ons steeds vaker stellen is wat de maat/schaal is die noodzakelijk is voor een toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare uitvoering. Steeds meer en vaker worden deze taken belegd bij een gemeenschappelijke regeling. Een ontwikkeling die maakt dat de invloed van de Raad als gekozen en dus democratisch gelegitimeerde vertegenwoordiging afneemt. Dit steeds toenemende spanningsveld vraagt ons inziens om een fundamentele discussie binnen deze Raad, want zoeken wij naar andere en nieuwe vormen om samenwerking te formaliseren of maken we de keuze om geleidelijk op weg te gaan naar een herindeling? Graag een reactie van het college en onze collega-fracties in de gemeenteraad. Wij hopen dat deze fundamentele discussie in 2020 tot resultaat heeft geleid. Voorzitter, Gulpen-Wittem is in 2020 de veiligste gemeente in Limburg, althans dat is onze ambitie, want een veilige woon-en leefomgeving levert een bijdrage aan het welbevinden van onze inwoners, zeker als we hieraan samen met hen invulling geven. Om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren willen wij vooruitlopend op het integraal veiligheidsplan 2016-2018 een bedrag van 10.000 euro beschikbaar stellen om burgerinitiatieven mogelijk te maken die gericht zijn op preventie. Hiervoor dienen wij de motie budget burgerinitiatieven veiligheid in (MOTIE BURGERINITIATIEVEN VEILIGHEID). Voorzitter, wij laten u nog even verder in de toekomst kijken. Bij een bezoek aan de kern Mechelen in 2020 loopt u vol trots langs het prachtige kunstgrasveld dat dan in 2016 is gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat dromen geen bedrog worden, dienen wij dan ook samen met de overige fracties een motie in om het kunstgrasveld in Mechelen toch mogelijk te maken (MOTIE KUNSTGRAS VELD MECHELEN). Loopt u nog een stukje verder door de kern Mechelen dan treft u een prachtige basisschool die oftewel geheel gerenoveerd is, oftewel heeft er nieuwbouw plaatsgevonden. Hiertoe steunen wij de motie van de fractie GroenLinks. Vanuit Mechelen wandelt u verder door onze schitterende kernen en het trotse gevoel blijft voortbestaan wanneer u arriveert in Nijswiller en kunt uitrusten op één van de bankjes op het prachtig opgeknapte dorpsplein. Voorzitter, wanner u in 2020 moe bent van het wandelen door ons mooie landschap, vervolgens besluit de auto te nemen en na een flitsbezoek aan de plaatselijke supermarkt een parkeerbon achter uw ruitenwisser aantreft, zijn er 2 opties: 1. Er is nog steeds betaald parkeren in de kern Gulpen en u hebt niet of te weinig betaald óf 2. Verhip, de parkeerschijf vergeten In beide opties is het jammer, maar helaas voor u. Wij hopen echter dat optie 2 aan de orde is naar aanleiding van een door ons ingediende motie bij de begrotingsbehandeling 2016. Wij roepen op om inwoners en lokale ondernemers te betrekken bij het evalueren van het parkeerbeleid en een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de aantrekkingskracht van de kern Gulpen versterkt kan worden met behulp van het parkeerbeleid. Wij dienen hiertoe vanavond dan ook een motie in, waarbij we willen benadrukken dat, hoewel u weet dat het hart van onze partij al jarenlang sneller gaat kloppen bij het vooruitzicht van blauwe zones, wij enkel vragen om een gedegen evaluatie waarbij alle opties objectief worden bekeken zonder nu reeds een keuze te maken voor een mogelijk scenario. (MOTIE PARKEERBELEID). Voorzitter, als Balans hebben wij vanaf onze oprichting oog en oor voor kwetsbare groepen en dat zal ook in de toekomst zo blijven. In 2020 is de sociale dienst Maastricht-Heuvelland reeds 4 jaar operationeel. Wij hopen dat er ook dan een loket van de sociale dienst in onze gemeente aanwezig is waar burgers naar binnen kunnen lopen en zij niet onnodig naar Maastricht hoeven te reizen. Daarom dienen wij een motie in waarbij we u oproepen om samen met de gemeente Vaals die kampt met eenzelfde situatie in overleg te treden en te bewerkstelligen dat het loket in onze gemeente waar burgers terecht kunnen met hun vragen ook na de nu in de begroting genoemde termijn van 6 maanden open blijft. Dat was de wens en intentie van de Raad bij de in mei aangenomen motie en dat blijft het uitgangspunt van de Raad wat ons betreft. Wij dienen hiertoe een motie in waarbij we u tevens oproepen bekendheid te geven aan het bestaan van het loket (MOTIE LOKET SOCIALE DIENST). Mogelijk kan de hier aanwezige pers al een eerste bijdrage leveren, waarvoor onze dank. Voorzitter, in de begroting kunnen we lezen dat het Sophianum op termijn overgaat tot één unilocatie in Gulpen. Geen nieuws, maar de vraag blijft wanneer dit zal plaatsvinden en wat dan de gevolgen zijn voor de directe omgeving? De bibliotheek moet dan op zoek naar een andere locatie, maar waar? U laat ons ook weten de toeristenkerk willen aankopen om zodoende voor Gulpen in een gemeenschapsvoorziening te kunnen voorzien. Op basis van ons accommodatiebeleid kan iedere kern hierop aanspraak maken mits aan de door de Raad gestelde kaders wordt voldaan. Of dat zo is weten we momenteel nog helemaal niet! De gesprekken met de verenigingen verlopen positief, maar een positief gevoel is wat ons betreft geen onderbouwing om tot een gewogen besluit te komen. Gezien de geschetste ontwikkelingen denken wij bovendien dat er kansen liggen voor multifunctioneel gebruik en dus toevoeging van kostendragers. Wij dienen dan ook een motie in om eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren alvorens over te gaan tot aankoop van de toeristenkerk. Hierbij is het van belang dat alle actoren dus ook het bestuur van de bibliotheek actief bij het proces betrokken worden (MOTIE HAALBAARHEIDSSTUDIE GEMEENSCHAPSVOORZIENING KERN GULPEN). Voorzitter, een laatste punt dat wij willen aanhalen betreft de financiële situatie van onze gemeente. De huidige coalitie heeft aangegeven op een sobere wijze om te gaan met nieuwe plannen om zodoende de financiële erfenis van het heden niet door te schuiven naar de toekomst. Sober betekent naar onze begrippen bescheiden, eenvoudig en spaarzaam. En dit alles voorzitter kunnen wij niet rijmen met projecten als het centrumplan Gulpen en de Trambaan die, hoe mooi ze ook zijn, vragen om zeer forse financiële bijdragen. Bijdragen die we vanuit onze reserve kunnen financieren, met een stijging van de lokale lasten of waarvoor leningen afgesloten dienen te worden. Leningen die in de toekomst afbetaald moeten worden waardoor, u raadt het al, de financiële erfenis van onze grootse plannen naar de toekomst wordt doorgeschoven. En ook de financiële reserves van onze gemeente zijn niet oneindig. Effecten die ook in 2020 nog steeds voelbaar zullen zijn. Voorzitter, zoals u hebt kunnen constateren vliegt de tijd. Binnen een paar regels zaten we in het jaar 2020 en wierpen we een blik op de toekomst van onze gemeente. Genoeg gedroomd dus voorzitter. Laten we er samen voor zorgen dat deze dromen geen bedrog worden. Dank u wel. Ingeborg Leurs, Fractievoorzitter Wien Hendriks, Raadslid

Trackback van jouw site.