Auteur Archief

Motie CDA, Fractie Franssen en Balans bij de behandeling van raadsvoorstel BP/373 inzake de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Motie CDA, Fractie Franssen en Balans bij de behandeling van raadsvoorstel BP/373 inzake de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/373) inzake de Gewijzigde vaststellingbestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller;
  Constaterende dat:  met het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan planologisch gezien de weg wordt vrij gemaakt voor realisatie van een Agro Leisure Park;  het Agro Leisure Park een initiatief was dat werd gesteund vanuit de coalitie Fractie Franssen – CDA en Balans  het plan voor realisatie van een Agro Leisure Park een voor onze contreien nieuw en derhalve nog niet beproefd concept is;  daarmee de haalbaarheid moeilijk is aan te tonen op basis van ervaringen of kengetallen;  de haalbaarheid daarom is aangetoond door een businessplan  dat uit gespreken met lokale ondernemers gebleken is dat de ondernemers zich onvoldoende gehoord voelen;
Overwegende dat:  de lokale ondernemers betrokken dienen te worden bij de verdere invulling;  dat helderheid over de concrete invulling van de in het plan opgenomen onderdelen meer vertrouwen biedt in een succesvolle realisatie en langdurige rendabele exploitatie van het plan;
Roepen het college op: 1. te bewerkstelligen dat de stichting ALP binnen twee maanden met een concrete invulling van het Agro Leisure Park komt; 2. dat hiermee duidelijker moet zijn welke partijen invulling gaan geven aan het onderdeel “streekgebonden producten” alsmede aan het hotel en andere functies; 3. dat daaruit ook de concrete betrokkenheid blijkt van de lokale ondernemers uit de eigen gemeente en directe omgeving bij het invulling geven van het Agro Leisure Park. 4. Om bij de Stichting ALP nadrukkelijk neer te leggen dat zij in gesprek gaan met plaatselijke ondernemers om samen te bekijken welke versterking het Agro Leisure Parkvoor hun kan bieden. En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Amendement Raadsbreed bij raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Amendement Raadsbreed bij raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;
constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;  dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;  uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;  op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;  dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
  voorts constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming een budget van in totaal € 1.372.743 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening;  dat de provincie Limburg € 300.000 zal bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 950.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat van dit totale beschikbare budget van € 1.250.000 reeds € 224.257 is besteed waardoor een restantbudget van € 1.025.743 resteert voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat daarom een aanvullend krediet van € 347.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;
  overwegende dat:  gezien de zeer forse overschrijding van het oorspronkelijk geraamde krediet bij het onderdeel Looierstraat/Gulp een verder onderzoek naar de oorzaak passend is; voorts overwegende dat:  uitstel voor het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet voor het realiseren van de Brede Maatschappelijke Voorziening gezien de noodzakelijkheid van deze voorziening niet gewenst is; 
  besluit : het dictum van het voorliggende raadsbesluit te wijziging in: 1. geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen; 2. voor het tot stand brengen van een Brede Maatschappelijke Voorziening een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 347.000 en de jaarlijkse afschrijving conform een overeenkomstig aan te passen 10e begrotingswijziging in de begroting te ramen; 3. het college te verzoeken de raad regelmatig te informeren over de voortgang en kostenontwikkeling rondom het project Brede Maatschappelijke Voorziening. En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369: Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;
  constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;  dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;  uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;  op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;  dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
  overwegende dat:  aanvullend overleg met provincie en waterschap mogelijk zou kunnen leiden tot hogere bijdragen van deze instanties;  als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven de bestaande bestrating er niet fraai bij ligt en dat herstel hiervan naar schatting maximaal € 50.000 kost;  
  draagt het college op: 1. met provincie en waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen; 2. de raad tussentijds op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en mogelijke risico’s; 3.om in afwachting van nieuwe planvorming en –uitvoering de door werkzaamheden  aangetaste bestrating te verbeteren; En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Coalitieakkoord Balens en Pro is gepresenteerd en kandidaat wethouders bekend

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Balans zal samen met Pro de nieuwe coalitie gaan vormen in Gulpen-Wittem. Dat was ook het advies na de informatieronde op basis van de gesprekken met alle partijen. Er zijn drie kandidaat-wethouders: Marion van der Kleij (PRO, portefeuille sociaal, cultuur en duurzaamheid), Jos Last (Balans, portefeuille fysieke domein en projecten) en Guido Houben (PRO, portefeuillehouder financiën, toerisme, wonen en vastgoed). Zij vormen na de installatie samen met burgemeester Nicole Ramaekers het nieuwe college. De twee partijen presenteren het concept coalitieakkoord onder het motto ‘Buiten de gebaande paden’.
 
kandidaat-wethouders-gulpen

Jos Last, Marion van der Kleij en Guido Houben

 

EEN BLIK OP DE TOEKOMST: GULPEN-WITTEM IN 2020

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geachte voorzitter, Vandaag starten we met de behandeling van de begroting 2016 en alvorens inhoudelijk te reageren willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan de totstandkoming heeft geleverd. Een bijzonder woord van dank aan de griffie voor de goede ondersteuning, waarbij we ook de meer dan verdienstelijke wijze waarop dhr. Arskamp zijn rol als plaatsvervangend griffier heeft ingevuld, niet onvermeld willen laten.

Kadernota

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Voorzitter, Voor ons ligt de kadernota, de opmaat voor de in november vast te stellen begroting 2016. Wij willen graag de volgende zaken opmerken. Gezien de teruglopende inkomsten van het Rijk en de middelen die nodig zijn voor het voeren van een verantwoord sociaal beleid, hetgeen voor ons betekent kwalitatieve goede zorg voor al onze burgers, sterke sociale netwerken om burgerkracht te stimuleren etc. maken wij ons grote zorgen over onze financiële positie. Middelen zijn schaars en dus moeten wij keuzes maken. Een goede balans zoeken en vinden tussen aan de weg timmeren om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en de vrije tijd door te brengen en zorgen voor een appeltje voor de dorst zodat we ook op het sociale domein onze taken op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen wij geen steun geven aan uw voorstel om een bedrag van 21.500 euro uit de algemene reserve te onttrekken als voorbereidingskosten voor het project te stellen voor Maastricht-Aken van trambaan tot fietsband. Immers als je mee doet aan het onderzoek geef je impliciet groen licht voor realisatie, hetgeen dan van ons en bijdrage van maximaal 4 ton vraagt. Voorzitter wij dienen hiertoe een amendement in en stellen voor de genoemde 21.500 euro in te zetten voor initiatieven die vanuit onze burgers komen en die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen op het sociale domein.

Artikel 37 vragen met betrekking tot parkeersituatie Klapstraat Wijlre

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur

Geacht college, Reeds geruime tijd is bekend dat de parkeersituatie in de Klapstraat in Wijlre zorgwekkend is. Met name in de zomermaanden en overige perioden met mooi weer zorgen de vele bezoekers van Pauls ijsboerderij die op de openbare weg parkeren voor zeer gevaarlijke situaties. Om paal en perk te stellen aan deze situatie is het besluit genomen om een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Klapstraat.