Kadernota

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Voorzitter, Voor ons ligt de kadernota, de opmaat voor de in november vast te stellen begroting 2016. Wij willen graag de volgende zaken opmerken. Gezien de teruglopende inkomsten van het Rijk en de middelen die nodig zijn voor het voeren van een verantwoord sociaal beleid, hetgeen voor ons betekent kwalitatieve goede zorg voor al onze burgers, sterke sociale netwerken om burgerkracht te stimuleren etc. maken wij ons grote zorgen over onze financiële positie. Middelen zijn schaars en dus moeten wij keuzes maken. Een goede balans zoeken en vinden tussen aan de weg timmeren om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en de vrije tijd door te brengen en zorgen voor een appeltje voor de dorst zodat we ook op het sociale domein onze taken op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen wij geen steun geven aan uw voorstel om een bedrag van 21.500 euro uit de algemene reserve te onttrekken als voorbereidingskosten voor het project te stellen voor Maastricht-Aken van trambaan tot fietsband. Immers als je mee doet aan het onderzoek geef je impliciet groen licht voor realisatie, hetgeen dan van ons en bijdrage van maximaal 4 ton vraagt. Voorzitter wij dienen hiertoe een amendement in en stellen voor de genoemde 21.500 euro in te zetten voor initiatieven die vanuit onze burgers komen en die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen op het sociale domein.

Artikel 37 vragen: aansprakelijkheidstelling gemeenten inzake faillissement Licom

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Algemeen bestuur, Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 12 maart 2014

Geacht college,

Gisteren bereikte ons via diverse media het bericht dat elf gemeenten (waaronder Gulpen-Wittem) aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat is ontstaan door het faillissement van Licom in 2012. In de loop van de avond hebben wij van u een raadsinformatiebrief ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

Artikel 37 vragen over voortgang pilot zelfsturing (en antwoorden)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 24 mei 2012

Geacht college,

Vorig jaar is met veel enthousiasme de notitie zelfsturing door de raad aangenomen.
In de oorspronkelijke opzet was alleen geld voorzien voor de ambtelijke ondersteuning van de pilot. De fractie Balans heeft toen het initiatief genomen om ook geld beschikbaar te stellen voor goede ideeën uit de betrokken kernen, als deze bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang en/of aan duurzaamheid. Dit vanuit de overtuiging dat je mensen stimuleert om mee te doen en ook mee te blijven denken als ze zien dat het ook tot resultaat leidt.
In de aan de raad aangeboden opzet zat ook een planning. We hebben geen bericht ontvangen dat de planning is bijgesteld en dat betekent dat we al een eind op weg zijn. Wij zijn heel benieuwd naar de stand van zaken en hebben daarom de volgende vragen.

Artikel 37 vragen over ontheffing commerciële activiteiten sportaccommodatie Nijswiller

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Gulpen, 21 mei 2012

Geacht college,

De harmonie van Nijswiller viert dit jaar haar 125-jarig jubileum en wil dit met een aantal activiteiten glans geven. Een van die activiteiten is een (feest)vergadering op zondag 24 juni a.s. met een reünie voor leden en oud-leden en aansluitend een barbecue. Hiervoor is gezocht naar een geschikte locatie waar alle noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn. Het oog is daarbij gevallen op de locatie van de SV Nijswiller. Sportverenigingen mogen echter geen commerciële activiteiten ontplooien en dus is navraag gedaan bij de gemeente of het mogelijk is incidenteel hiervoor ontheffing te verkrijgen. Dit blijkt niet te kunnen.

Digitale dienstverlening (Vragen en Antwoorden)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Steeds vaker bereiken ons klachten over de digitale dienstverlening van de gemeente. Burgers melden zaken in de openbare ruimte via het formulier op de website maar horen dan niets meer. Diverse keren stelden we hierover vragen aan het college dat beterschap beloofde. Helaas blijven wij klachten ontvangen over de afhandeling van deze meldingen. Ook over de website krijgen wij van diverse kanten opmerkingen over zaken als gebruikers vriendelijkheid, zoek functie etc. Ook hierover hebben wij het college een aantal vragen gesteld.

Motie: Toeslagen en gemeentelijke regelingen op site

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Motie Balans, GroenLinks en PvdA: informatie omtrent toeslagen en gemeentelijke regelingen beschikbaar via website www.Berekenuwrecht.nl. Balans heeft hiertoe het initiatief heeft genomen omdat we alles willen proberen om ervoor te zorgen dat mensen weten waar ze recht op hebben.

De motie is door de hele raad gesteund. Antwoord vóór de begroting bleek niet haalbaar. Er moet eerst overleg plaats vinden in het DB Pentasz. Uiterlijk eind dit jaar krijgen we antwoord op ons verzoek. Het duurt wel nog even maar we hebben in ieder geval aandacht gevraagd voor een goede manier om mensen meer gebruik te laten maken van voorzieningen!

Gebruik maken van kunstgrasveld F.C. Gulpen tegen betaling? (Vragen en Antwoorden)

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Onlangs is door een voetbal vereniging in Gulpen-Wittem gebruik gemaakt van het kunstgrasveld van de F.C. Gulpen. De betreffende vereniging moest hiervoor een bijdrage van € 40,00 aan FC Gulpen betalen. Met de aanleg van een kunstgrasveld is een behoorlijk bedrag aan gemeenschapsgeld gemoeid. Voor ons is het vanzelfsprekend dat een dergelijk hoge investering wordt gedaan, zodat de gehele gemeenschap Gulpen-Wittem hiervan gebruik kan maken. Tot onze verbazing kunnen andere clubs van deze voorziening alleen tegen betaling gebruik maken.
Daarnaast bestaat er bij ons enige onduidelijkheid over het college besluit van 1 maart j.l.. Uit de besluitenlijst lijkt het alsof het college ten behoeve van de F.C. Gulpen een trekker voor borstel en sleper heeft aangeschaft en de kosten van de veldverlichting voor haar rekening heeft genomen. Besluiten die niet passen binnen het vastgestelde accommodatiebeleid.

Artikel 37 vragen en antwoorden over dreigende sluiting basisschool Partij

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Aanleiding…

Op woensdag 2 maart aanstaande zijn alle ouders met een kind dat onderwijs geniet op de basisschool uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst.
Volgens een aantal ouders zal tijdens deze avond medegedeeld worden dat basisschool St. Jozef in Wahlwiller -Nijswiller en de H.H. Engelbewaardersschool in Partij worden samen gevoegd. Dit betekent concreet het einde van de basisschool in Partij: de sleutel wordt omgedraaid en de deur gaat op slot. Ouders zullen verzocht worden hun kinderen onderwijs te laten volgen op de St. Jozef school. De betrokken ouders zijn teleurgesteld, want eerder is door het gemeentebestuur toegezegd dat de basisscholen, ook in de kleine kernen van Gulpen-Wittem open zouden blijven.