Motie CDA, Fractie Franssen en Balans bij de behandeling van raadsvoorstel BP/373 inzake de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Motie CDA, Fractie Franssen en Balans bij de behandeling van raadsvoorstel BP/373 inzake de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/373) inzake de Gewijzigde vaststellingbestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller;
  Constaterende dat:  met het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan planologisch gezien de weg wordt vrij gemaakt voor realisatie van een Agro Leisure Park;  het Agro Leisure Park een initiatief was dat werd gesteund vanuit de coalitie Fractie Franssen – CDA en Balans  het plan voor realisatie van een Agro Leisure Park een voor onze contreien nieuw en derhalve nog niet beproefd concept is;  daarmee de haalbaarheid moeilijk is aan te tonen op basis van ervaringen of kengetallen;  de haalbaarheid daarom is aangetoond door een businessplan  dat uit gespreken met lokale ondernemers gebleken is dat de ondernemers zich onvoldoende gehoord voelen;
Overwegende dat:  de lokale ondernemers betrokken dienen te worden bij de verdere invulling;  dat helderheid over de concrete invulling van de in het plan opgenomen onderdelen meer vertrouwen biedt in een succesvolle realisatie en langdurige rendabele exploitatie van het plan;
Roepen het college op: 1. te bewerkstelligen dat de stichting ALP binnen twee maanden met een concrete invulling van het Agro Leisure Park komt; 2. dat hiermee duidelijker moet zijn welke partijen invulling gaan geven aan het onderdeel “streekgebonden producten” alsmede aan het hotel en andere functies; 3. dat daaruit ook de concrete betrokkenheid blijkt van de lokale ondernemers uit de eigen gemeente en directe omgeving bij het invulling geven van het Agro Leisure Park. 4. Om bij de Stichting ALP nadrukkelijk neer te leggen dat zij in gesprek gaan met plaatselijke ondernemers om samen te bekijken welke versterking het Agro Leisure Parkvoor hun kan bieden. En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Trackback van jouw site.