Amendement Raadsbreed bij raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Amendement Raadsbreed bij raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;
constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;  dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;  uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;  op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;  dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
  voorts constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming een budget van in totaal € 1.372.743 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening;  dat de provincie Limburg € 300.000 zal bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 950.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat van dit totale beschikbare budget van € 1.250.000 reeds € 224.257 is besteed waardoor een restantbudget van € 1.025.743 resteert voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat daarom een aanvullend krediet van € 347.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;
  overwegende dat:  gezien de zeer forse overschrijding van het oorspronkelijk geraamde krediet bij het onderdeel Looierstraat/Gulp een verder onderzoek naar de oorzaak passend is; voorts overwegende dat:  uitstel voor het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet voor het realiseren van de Brede Maatschappelijke Voorziening gezien de noodzakelijkheid van deze voorziening niet gewenst is; 
  besluit : het dictum van het voorliggende raadsbesluit te wijziging in: 1. geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen; 2. voor het tot stand brengen van een Brede Maatschappelijke Voorziening een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 347.000 en de jaarlijkse afschrijving conform een overeenkomstig aan te passen 10e begrotingswijziging in de begroting te ramen; 3. het college te verzoeken de raad regelmatig te informeren over de voortgang en kostenontwikkeling rondom het project Brede Maatschappelijke Voorziening. En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Trackback van jouw site.