Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369: Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Overige

Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen. De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;
  constaterende dat:  uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;  dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;  dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;  dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;  uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;  op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;  dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
  overwegende dat:  aanvullend overleg met provincie en waterschap mogelijk zou kunnen leiden tot hogere bijdragen van deze instanties;  als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven de bestaande bestrating er niet fraai bij ligt en dat herstel hiervan naar schatting maximaal € 50.000 kost;  
  draagt het college op: 1. met provincie en waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen; 2. de raad tussentijds op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en mogelijke risico’s; 3.om in afwachting van nieuwe planvorming en –uitvoering de door werkzaamheden  aangetaste bestrating te verbeteren; En gaat over tot de orde van de dag. Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Trackback van jouw site.