Kadernota

Geschreven door Balans op . Geplaatst in Sociale voorzieningen & Maatschappelijke ontwikkelingen

Voorzitter, Voor ons ligt de kadernota, de opmaat voor de in november vast te stellen begroting 2016. Wij willen graag de volgende zaken opmerken. Gezien de teruglopende inkomsten van het Rijk en de middelen die nodig zijn voor het voeren van een verantwoord sociaal beleid, hetgeen voor ons betekent kwalitatieve goede zorg voor al onze burgers, sterke sociale netwerken om burgerkracht te stimuleren etc. maken wij ons grote zorgen over onze financiële positie. Middelen zijn schaars en dus moeten wij keuzes maken. Een goede balans zoeken en vinden tussen aan de weg timmeren om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en de vrije tijd door te brengen en zorgen voor een appeltje voor de dorst zodat we ook op het sociale domein onze taken op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen wij geen steun geven aan uw voorstel om een bedrag van 21.500 euro uit de algemene reserve te onttrekken als voorbereidingskosten voor het project te stellen voor Maastricht-Aken van trambaan tot fietsband. Immers als je mee doet aan het onderzoek geef je impliciet groen licht voor realisatie, hetgeen dan van ons en bijdrage van maximaal 4 ton vraagt. Voorzitter wij dienen hiertoe een amendement in en stellen voor de genoemde 21.500 euro in te zetten voor initiatieven die vanuit onze burgers komen en die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen op het sociale domein. Voorzitter, we lezen ook dat 75.000 euro wordt gevraagd om kleine cultuurhistorische objecten te behouden voor de toekomst. Wij zijn voor behoud hiervan maar vinden 75.000 euro een fors bedrag, waarbij wij u met klem verzoeken om ook de zelfsturingsgroepen in de diverse kernen te betrekken om samen met hen te selecteren en prioriteren. Wij vragen ons af of voor de start een budget van 35.000 euro niet toereikend is. Met het vrijgespeelde geld zouden wij prioriteit willen geven aan de aanleg van een kunstgrasveld in Mechelen. Hiertoe zullen wij een amendement indienen. Voorzitter, we zijn blij te lezen dat er geld beschikbaar komt voor de herinrichting van het dorpsplein in Nijswiller. Een thema waarvoor Balans bij herhaling aandacht voor gevraagd heeft en de vervulling van een lang gekoesterde wens  van de inwoners van die kern betreft. Ook willen wij vanavond wederom aandacht vragen voor ons parkeerbeleid. Het leidt tot ergernis bij de bezoekers van onze middenstand, maakt de verleiding groot om daar waar geen betaald parkeren is te gaan winkelen en kost de gemeente en dus de gemeenschap geld. Wij kondigen nu al aan dat wij bij de begroting hierover een motie zullen indienen. Daarnaast voorzitter, willen wij graag nog een opmerking maken over de financiële systematiek die is gehanteerd bij het opstellen van deze kadernota. Een kadernota die wat Balans betreft een Grieks tintje heeft. In de kadernota zijn namelijk (opportunistisch) een aantal bedragen niet doorgeteld in de jaarschijven 2017-2019.Hierdoor is de kans reëel aanwezig dat de overschotten veel te optimistisch zijn doorgerekend en uiteindelijk de begroting in 2017 en verder niet meer sluitend is. Sprekend voorbeeld hiervan is bijv. de structurele kostenverhoging voor het bestrijden van Onkruid op verhardingen. Er is uitsluitend een bedrag voor 2016 opgenomen terwijl bekend is dat de kosten ook in de volgende jaren fors hoger zijn dan het huidige budget. Een correctie op structurele meeruitgaven oplopend van € 100.000 in 2017 tot € 165.000 in 2019 is dan ook noodzakelijk. Voorzitter, is hier sprake van struisvogelpolitiek of window-dressing? Of heeft het College dit kunstje van de Griekse regering gekopieerd met het idee dat het Internationaal Monetair Fonds of de Europese Bank ook Gulpen-Wittem te hulp zal schieten ? Nu we toch bezig zijn met de financiën voorzitter, mag een opmerkingen ten aanzien van de stand van onze reserves niet ontbreken. Kijkend naar deze  kadernota zal onze algemene reserve nog verder teruglopen wanneer de nota ongewijzigd wordt aangenomen. Wetende dat we ook nog kampen met een tekort op de meerjarenbegroting, maken wij ons ernstig zorgen over de financiële situatie van de gemeente Gulpen-Wittem. Graag ontvangen wij hierop een reactie van het college. Een laatste opmerkingen ten aanzien van het financiële deel is dat wij gezien onze kanttekening bij de jaarrekening blij zijn te lezen dat u gaat werken aan een stringenter budgetbeheer. Bittere noodzaak wat ons betreft. Ten slotte voorzitter willen wij graag kort ingaan op een aantal ingediende moties. Allereerst de motie met betrekking tot de nieuwbouw van de basisschool in Mechelen. Balans is sinds de oprichting in 2006 voorvechter van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen in Gulpen-Wittem. Kwaliteit vraagt naast kundige leerkrachten en een doorgaande leerlijn voor optimale kansen voor ieder kind, om een prikkelende uitdagende schoolomgeving. Het gebouw waarin onderwijs wordt gegeven moet voldoen aan de eisen van de tijd en het onderwijskundig gedeelte ondersteunen voor leerkrachten en kinderen. Dit vraagt van het gemeentebestuur visie en een proactieve houding die we missen in het dossier van de basisschool te Mechelen. We kunnen de noodzakelijke aanpassingen niet op de lange baan schuiven, terwijl we zaken die naar onze opvatting leuk, maar minder noodzakelijk zijn opnemen in de kadernota. Voorzitter op basis van bovenstaande overwegingen zullen wij de motie dan ook graag steunen. Hierop aansluitend voorzitter de motie met betrekking tot de verbouwing van het Sophianum en het behoud van het VMBO-onderwijs. Zoals ook hiervoor aangegeven is onderwijs voor Balans één van de speerpunten. Kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende en uitdagende omgeving. Onderwijs gedurende je hele schoolloopbaan in Gulpen- Wittem. Voor ons hoort hierbij het gehele aanbod van vmbo tot en met gymnasium. Iedere jongere moet op haar/zijn niveau en op basis van haar/zijn talenten terecht kunnen bij het Sophianum. Daarom is voor ons het behoud van het VMBO van groot belang. Naast het belang van de jeugdige ligt er ook een gemeentelijk belang. In tijden van krimp en een overschot aan koopwoningen, dus veel keuze, is het aanwezige voorzieningenniveau een belangrijke factor in de afwegingen om zich ergens wel of juist niet te vestigen. Wij willen aantrekkelijk blijven voor alle talenten en steunen daarom de motie van Groen Links inzake het Sophianum. Dan de motie met betrekking tot de aanleg van een kunstgrasveld in Mechelen. Hiervoor hebben wij al aangegeven een amendement in te dienen om het budget voor cultuurhistorische objecten te verminderen en met het vrijgespeelde bedrag de financiering voor het kunstgrasveld rond te krijgen. Ook wij onderschrijven dus het belang van de aanleg van een kunstgrasveld, maar zien dit nogmaals graag gefinancierd door een verlaging van de bijdrage aan de kunsthistorische objecten. Ten slotte de motie met betrekking tot sociale activiteiten in de kern Gulpen. Wij vinden het burger initiatief fantastisch, maar willen het vooral ook bij de burgers laten. Het is begrijpelijk maar wat ons betreft niet goed om zaken voor burgers te gaan regelen. Ook wij als Raad moeten hierin een andere rol en positie innemen. Wij steunen deze motie niet maar zijn wel van mening dat er een budget moet zijn waaruit burgerinitiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen binnen het sociale domein moeten kunnen putten. Om deze reden hebben wij dan zojuist besproken amendement ingediend. Tot zover in eerste termijn voorzitter.

Trackback van jouw site.